Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Công bố hợp chuẩn hợp qui

Thủ tục Công bố hợp chuẩn hợp qui
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉnh định;
 • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
Bước 2:  Đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục.
Bước 3: Chi cục TĐC tiến hành thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Hồ sơ đạt yêu cầu, Chi cục TĐC ra bản Thông báo tiếp nhận bản công bố
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Bản công bố hợp quy (có biểu mẫu kèm theo);Ban cong bo hop quy
 • Quy chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố hợp quy ( bản sao quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia QCVN, quy chuẩn kỹ thụât địa phương  QCĐP );
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường ( đặc điểm tính năng, công dụng );
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn ( nếu có);
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu qui định tại phụ lục XIII của quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ( hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trường hợp tổ chức đã được chứng nhận  hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000);
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
Số lượng hồ sơ bao gồm: 3 bộ
 • Thời hạn giải quyết: 07 ngày
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận bản công bố
 • Lệ phí
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
+ Luật tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.
+ Quyết định Số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”
Ngày BH 28/9/2007 Ngày HL 13/10/2007
Đăng nhận xét