Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

1) Căn cứ chứng nhận

Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2) Quyết định chỉ định Chứng nhận

Quyết định chỉ định Vietcert chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi

3) Hướng dẫn Chứng nhận

Thông tư số 81 /2009/TT-BNNPTNT ngày 25  tháng 12   năm 2009 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi
Thông tư số 61 /2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi4) Tiêu chuẩn liên quan

  • Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT
  • Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt QCVN 01-11:2009/BNNPTNT
  • Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn QCVN 01-12:2009/BNNPTNT
  • Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê và bò QCVN 01-13:2009/BNNPTNT
  • Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm QCVN 01-77:2011/BNNPTNT.
  • Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi QCVN 01-78:2011/BNNPTNT 5) Các văn bản liên quan

Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Đăng nhận xét