Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Công bố Sữa dạng bột

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng.

Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với sữa dạng bột phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quy chuẩn bao gồm những nội dung chính sau:
Phạm vi điều chỉnh
Đối tượng áp dụng
Giải thích từ ngữ liên quan
Những quy định kỹ thuật: chỉ tiêu hoá lý, vi sinh, các chất nhiễm bẩn…
Ghi nhãn: Việc ghi nhãn các sản phẩm sữa dạng bột phải theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Quy định về việc quản lý: công bố hợp quy, cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý…
Mức giới hạn tối đa của các chỉ tiêu (hoá lý, vi sinh, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…)
Các phương pháp thử đối với những chất cụ thể có trong danh mục

Các bảng phụ lục:
Phụ lục I: các chỉ tiêu lý hoá của sản phẩm sữa dạng bột
Phụ lục II: Giới hạn các chất nhiễm bẩn đối với sữa dạng bột
Đăng nhận xét