Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

(Theo quy định tại Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ KH-CN-MT)

1. quy định chung

1.1. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Là việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, Tiêu chuẩn ngành TCN) để làm căn cứ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá của mình và thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Chi cục TC-ĐL-CL hoặc các Sở, ngành chủ quản)

1.2. Đối tượng áp dụng: Các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh thực hiện việc sản xuất, chế biến hàng hoá theo quy mô công nghiệp thuộc danh mục do Bộ KHCNMT và các Bộ chuyên ngành quy định

1.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh công bố Tiêu chuẩn CLHH để thực hiện và chịu trách nhiệm về Tiêu chuẩn CLHH do mình công bố theo quy định tại điều 10, điều 20 pháp lệnh CLHH

1.4. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hoá của Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh do Doanh nghiệp thực hiện công bố phải có khả năng xác định, đánh giá hoặc xác minh bằng các phương pháp thích hợp

2/ Thủ tục công bố

2.1. Doanh nghiệp điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết vào "Bản công bố" theo mẫu (phụ lục 1)

2.2. Doanh nghiệp gửi "Bản công bố" kèm theo bản sao tiêu chuẩn đến:
- Chi cục TC-ĐL-CL Thái Bình
- Đối với hàng hoá đặc thù thuộc phạm vi quản lý chất lượng của các ngành theo phân cấp quản lý tại Nghị định 86/CP của Chính phủ, Doanh nghiệp gửi thêm 1 bộ hồ sơ đến Sở, ngành chủ quản.

- Các cơ quan quản lý nói trên sau khi thẩm xét hồ sơ, nếu Tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở phù hợp với quy định của Nhà nước thì lập Phiếu tiếp nhận, vào sổ theo dõi việc công bố tiêu chuẩn của Doanh nghiệp. Nếu chưa phù hợp phải có trách nhiệm hướng dẫn cho Doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi.

- Thời gian thực hiện xong việc công bố tiêu chuẩn áp dụng cho cơ sở là 15 ngày.

3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng

3.1. Phải đảm bảo Tiêu chuẩn đã công bố áp dụng đáp ứng được các quy định tại điểm 1.3 và 1.4

3.2. Đảm bảo các điều kiện cần thiết khác (cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức quản lý…) để chất lượng hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố

3.3. Đảm bảo chất lượng hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của mình
Đăng nhận xét