Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

a)Tên thủ tục: Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.
b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Cán bộ của phòng nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra hồ sơ, chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc ra thông báo tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ/ thông báo lại cho doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi nếu hồ sơ chưa đầy đủ , hợp lệ.
 Bước 3. Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-đo lường-Chất lượng.
c)Cách thức thực hiện:
            Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-đo lường-Chất lượng
d)Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
            Thành phần hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:
            Công bố hợp chuẩn dựa trên kết kết quả công nhận phù hợp do bên thứ  ba thực hiện: 
            -  Bản công bố hợp chuẩn đã đăng ký 
            - Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hóa…
            - Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ công bố.
            - Bản mô tả chung về sản phẩm hàng hoá (đặc điểm, công dụng).
            - Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn 
            Trường hợp công bố phù hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của cơ sở, hồ sơ công bố bao gồm:
            - Bản công bố hợp chuẩn đã đăng ký 
            - Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.
            - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, công dụng).   
            - Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo kết quả thử nghiệm mẫu
            - Qui trình sản xuất và kiểm soát chất lượng  hoặc bản sao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001.
            - Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn 
            Thành phần hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
            Công bố hợp quy dựa trên kết qủa chứng nhận của hợp quy của bên thứ 3 gồm:
            - Bản công bố hợp quy 
            - Bản sao chứng chỉ chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
            - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, công dụng..) 
            - Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy 
            * Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của cơ sở, hồ sơ công bố hợp quy gồm:
            - Bản công bố hợp quy 
            - Bản mô tả chung về sản phẩm hàng hoá (đặc điểm, công dụng…)
            - Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có).
            - Qui trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.
            - Kế hoạch giám sát định kì.
            - Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo tài liệu có liên quan.
            - Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn.  
            * Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ
e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:
Bẩy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
g) Cơ quan thực hiện TTHC:
            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hoá, qúa trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật .
i) Phí, lệ phí: Không quy định
k) Tên mẫu đơn, tờ khai:
            - Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy;
            - Kế hoạch kiểm soát chất lượng
l)Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
m)Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:
            - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
            - Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
            - Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 về việc ban hành “ Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.
Đăng nhận xét